Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Ποντίκης, Κ., 1989. Επίδραση υδροκυαναμιδίου στην οψίμιση της άνθησης των θηλυκών δένδρων φιστικιάς (P. vera L.). American Pomological Society, Volume 43 Number 3 Article 9

PONTIKIS, C.A., 1989. Effects of Hydrogen Cyanamide on Bloom Advancement in Female Pistachio (P. vera L.). American Pomological Society, Volume 43 Number 3 Article 9
Περίληψη (μετάφραση)
Η ακατάλληλη γονιμοποίηση της φιστικιάς συνήθως οφείλεται στην ασταθή περίοδο (καθυστερημένη ή/και παρατεταμένη) άνθησης των θηλυκών δένδρων. ειδικα σε περιοχές με ήπιους χειμώνες.καθώς και στην απουσία επικονιαστών για τη μέση και όψιμη άνθηση της φιστικιάς (Pistacia vera)

Ο ψεκασμός των θηλυκών δένδρων με υδροκυαναμίδιο κατά τη διάρκεια του ληθάργου πρωίμησε την άνθηση κατά περίπου 19 ημέρες. Αυτή η πρωίμηση ήταν αρκετή για να επτρέψει την σύμπτωση με τα αρσενικά P. vera 'B' and 'C σε περιοχές με ήπιοτυς χειμώνες και P. terebinthus και P. vera 'A' σε ψυχρές περιοχές όπου οι μέσοι και όψιμοι επικονιαστές απουσιάζουν.  Χρησιμοποιώντας υδροκυαναμίδιο για το σταμάτημα του ληθάργου τα θηλυκά δένδρα παράγουν εμπορική σοδειά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου